Knoten 1-7

Außenwand Holzrahmenbau – Geschossdecke Brettsperrholz

Schnitt_A-A_A2
Schnitt_A-A_A2

Knoten 1-7-15

Außenwand Holzrahmenbau – Geschossdecke Brettsperrholz – Balkonauskragung

A2_Var_Neu_Blank
A2_Var_Neu_Blank